Înscriere clasa pregătitoare 2020-2021


Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 pot fi consultate în acest document.

Condiții necesare înscrierii în clasa pregătitoare

Metodologia de înscriere specifică următoarele condiții:

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. 

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021 – 2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Criterii de înscriere

Criteriile generale de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile ORDINULUI M.E. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare

Criterii-specifice-de-departajare-inscriere-cls.pregatitoare-2021-2022

Programul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

Înscrierea copiilor se va face în două etape:

PRIMA ETAPĂ – 29 martie – 28 aprilie 2021 completare cerere – tip de înscriere

 • 19.05.2021 – Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor care nu au fost admiși la alte unități din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 20 mai 2021 afișarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa I și a numărului de locuri rămase libere.

A DOUA ETAPĂ – 24 mai 2021 – 31 mai 2021 completare cerere – tip de înscriere

04 iunie 2021 afișarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa a II-a.

01.09.2021 – 10.09.2021 – Soluționarea de către ISMB a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

după următorul program:

 • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI – între orele: 8.15- 11.00 și 14.00- 18.00

EXCEPȚIE DE LA PROGRAMUL DE MAI SUS FAC ZILELE: LUNI 29 martie și MARȚI 30 martie 2021: 14.00-18.00 (în unitatea școlară va avea loc Simularea Evaluării Naționale 2021)

 • VINERI – între orele 8.15-11.00 și 14.00-17.00

Actele necesare înscrierii

 1. Cererea-tip – pe care o va completa și semna părintele sau tutorele legal;
 2. Actul de identitate al părintelui care face înscrierea, atât în fotocopie, cât și în original;
 3. Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original;
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv;
 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
  • În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus, părinții trebuie să depună sau să transmită pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare;
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
 6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii.
 7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

La înscriere este obligatorie prezența părintelui. Nu sunt acceptate cererile completate de alte persoane (bunici, rude etc.).

 • Numărul de telefon al unității:   021 / 324.51.35 
 • Număr TelVerde 0800.81.60.21

Mențiune importantă

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ

Evaluarea psihosomatică este necesară pentru

 • Nu au 6 ani împliniți la 31.08.2021 inclusiv, care nu au fost evaluați până
  la data instituirii stării de urgență și care:
  • nu au frecventat grădiniță;
  • s-au întors din străinătate;
  și a căror părinți doresc sa-i înscrie în clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022

La comisia de evaluare părinții copilului vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere tip pe care o vor completa în ziua evaluării (se poate descărca de mai jos);
 2. Fotocopia certificatului de naștere al copilului;
 3. Fotocopia actului de identitate a părintelui.
  • Evaluarea se va realiza în prezența părintelui .
  • În cazul care copilul este însoțit de bunici sau de o alta persoană, aceștia vor prezenta o împuternicire scrisă și semnată de părinte, precum și actul de identitate.