Înscriere clasa pregătitoare 2022-2023


Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 pot fi consultate în acest document.

Condiții necesare înscrierii în clasa pregătitoare

Metodologia de înscriere specifică următoarele condiții:

Articolul 5

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar.

Articolul 6

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloaceelectronice.

(3) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an şcolar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

Criterii de înscriere

Criteriile generale de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 – Art. 10. – (1) și (2)

Articolul 10

(1) În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9 alin. (3), se aplică criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare

Programul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

Înscrierea copiilor se va face în două etape:

PRIMA ETAPĂ – 11 aprilie – 10 mai 2022 completare cerere-tip de înscriere

 • 27 mai 2022 afisarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa I

A DOUA ETAPĂ – 30 mai 2022 – 07 iunie 2022 completare cerere – tip de înscriere

 • 10 iunie 2022 afisarea în unitate a candidaților înmatriculați în etapa a II-a

după următorul program:

 • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI – între orele: 8.15- 11.00 și 14.00- 18.00
 • VINERI – între orele 8.15-11.00 și 14.00-17.00

Actele necesare înscrierii

 1. Cererea-tip – pe care o va completa și semna părintele sau tutorele legal în unitate;
 2. Actul de identitate al părinților, iar părintele care face înscrierea, trebuie să aibă C.I. atât în fotocopie, cât și în original;
 3. Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original;
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv;
 5. În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus, părinții trebuie să depună documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare;

În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

La înscriere este obligatorie prezența părintelui. Nu sunt acceptate cererile completate de alte persoane (bunici, rude etc.).

 • Numărul de telefon al unității:   021 / 324.51.35 
 • Număr TelVerde 0800.81.60.21

Mențiune importantă